O Nas

STATUT

LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

FALA PIOTRAWIN

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba charakter prawny

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FALA (w skrócie LUKS)
  i zwane jest dalej „Klubem”.
 2. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – prawo o stowarzyszeniach oraz innych ustaw.
 • 2

Klub działa na terenie Gminy Łaziska i całego kraju. Siedzibą „Klubu” jest Głodno 17,
24 – 335 Łaziska.

 • 3
 1. Klub działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwał jego władz.
 2. Klub jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
 3. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.
 • 4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art.7 ustawy o kulturze fizycznej.

 • 5

Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

 • 6
 1. Klub używa godła, flag i barw.
 2. Jako barwy klubowe przyjmuje się kolor niebiesko – zielony.
 3. Jako herb klubu przyjmuje się wizerunek na niebiesko – zielonej tarczy z opisem LUKS FALA PIOTRAWIN.
 • 7

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele Klubu oraz ich realizacja

 • 8

Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. integrowanie środowisk wiejskich, uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 4. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 5. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na dyscyplinę: tenis stołowy,
 6. udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,
 7. organizowanie uczniom wypoczynku zimowego, letniego,
 8. nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
 • 9

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 2. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 3. uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 4. organizowanie szkolenia sportowego, w tym w grupach młodzieżowych, w szczególności w dyscyplinie – tenis stołowy,
 5. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych mając na uwadze zainteresowania dzieci
  i młodzieży,
 6. udział w realizacji programów związanych ze sportem, kulturą fizyczną i turystyką,
 7. organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
 8. propagowanie rozwoju kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych.
 • 10

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. kierownictwem i radami szkół,
 2. organami rządowymi i samorządowymi,
 3. właściwymi instytucjami, klubami sportowymi i organizacjami w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku,
 4. organizacjami pozarządowymi Non Profit.
 • 11

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

 1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 3. bazie sportowo-rekreacyjnej szkół z terenu gminy Łaziska.

Rozdział III

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki

 • 12

Członkowi Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. uczestników.
 • 13
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne,
 2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc
  w realizacji celów Klubu ,w szczególności pomoc finansową.
 3. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 • 14
 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wspierających i uczestników dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
  1. imię i nazwisko (nazwę),
  2. miejsce zamieszkania (siedzibę),
  3. w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,
  4. oświadczenie o przystąpieniu,
  5. w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych,
  6. w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu. Po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączonej do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego organu
  o wpisie Klubu do ewidencji.
 • 15
 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
  1. uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
  2. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
  3. zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwiania,
  4. brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
  5. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
  6. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.
 2. Członkowie wspierający mają prawo:
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
 4. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej z wyjątkiem czynnego
  i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Klubu.
 5. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych
  z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Klubu.
 • 16
  1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
   • troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
   • brać czynny udział w działalności Klubu,
   • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
  2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
  3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie
   o kulturze fizycznej.
 • 17
 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  • śmierci członka,
  • wystąpienia z Klubu,
  • skreślania z listy członków,
  • rozwiązania Klubu.
 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
 • nie spełnia wymogów statutowych
 • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 • działa na szkodę Klubu,
 • nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,
 • zalega z płatnością przez okres 1 roku i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
  1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz
   z uzasadnieniem.
  2. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV

Władze klubu oraz ich organizacja

 • 18
 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie Klubu,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu
  w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
 4. Jeżeli szczególne przepisy Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów, głosowanie ponawia się.
 • 19
 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 3. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
  • w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
  • w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 4. Drugi termin podaje się w dacie pierwszego.
 • 20
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Wolne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
 4. z własnej inicjatywy
 5. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6. na wniosek 1/3 liczby członków Klubu
 7. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z zachowaniem zasad ust. 1 i 2 oraz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. W przypadku ich naruszenia Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 8. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 9. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
 10. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez organ zwołujący zebranie.
 • 21

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, z zastrzeżeniem § 29.
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwały w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,
 5. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczenia,
 6. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 • 22
 1. Zarząd klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrażali ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po jego wyborze, posiedzeniu.
 • 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 2. wykonanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 7. zarządzanie majątkiem Klubu,
 8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 10. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Klubu,
 11. zawieranie porozumień pomiędzy Klubem a innymi organizacjami lub stowarzyszeniami,
 12. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
 • 24
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Skarbnika.
  4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
 • 25
  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
  2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
 2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
 3. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 4. przekładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
  1. Komisja Rewizyjna ma prawo:
 5. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
 6. wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
 7. występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.
 • 26
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
  2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
  3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
   1. być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu, ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
   3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 30 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U Nr 26 poz. 306
    z póź. zm.),
   4. skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ma z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego skutek taki sam, jak odwołanie zgodnie z 21 ust.3,
   5. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • 27
 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek :
 2. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Klubu,
 3. ustanie członkostwa w Klubie,
 4. zrzeczenie się udziału w tych organach,
 5. odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
 6. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej:
 8. może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie nie spełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach,
 9. może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
 • 28
  1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu o nowych członków, spośród członków Klubu, którzy w wyborach do tych władz uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
  2. Liczb uzupełnianych członków nie może przekroczyć ⅓ liczby członków pochodzących
   z wyboru.
 • 29

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 • 30
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
 • 31
 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje
  – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
 2. upomnienia,
 3. nagany,
 4. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 5. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 6. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek i fundusz klubu

 • 32
  1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
  2. Na fundusze Klubu składają się:
   1. składki członkowskie,
   2. darowizny i zapisy,
   3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zleconej Klubowi,
   4. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
   5. inne wpływy.
 • 33

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają
  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie na warunkach preferencyjnych.
 3. Wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • 34

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu spośród następujących osób: Prezesa, Zastępcy Prezesa lub Skarbnika.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się klubu

 • 35

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 36
 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.